Algemene Voorwaarden Consumenten Studion BV (Fitchannelshop.com)

Versie 21 november 2016

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn van toepassing op iedere Koopovereenkomst tussen Studion B.V. (fitchannelshop.com) en de Klant.

Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel
Alle materialen die door consumenten kunnen worden gebruikt omwille van de verbetering van de lichamelijke fitheid welke Studion BV aanbiedt via de Fitchannelshop.

Bedenktijd
De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Fitchannelshop
De online Omgeving waarop een Artikel aan Klanten wordt aangeboden.

Dag
Kalenderdag.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst.

Klant
Een gebruiker van Fitchannelshop die overgaat tot aanschaf van een Artikel via Fitchannelshop.com.

Koopovereenkomst
De overeenkomst die tot stand komt tussen Studion BV en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel via Fitchannelshop.

Omgeving
Fitchannelshop.com en iedere andere door Studion BV aangewezen applicatie.

Studion BV
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Studion BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5144 MB) Waalwijk aan de Elzenweg 37, welk bedrijf de afhandeling van bepaalde Artikelen van FitChannel regelt.

Artikel 2. Identiteit van Studion BV

Studion BV
Elzenweg 37, 5144 MB
Waalwijk, Nederland
KvK 18067357

Artikel 3. Toepasselijkheid
– Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studion BV en op elke totstandgekomen Koopovereenkomst tussen Studion BV en Klant.
– Voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koopovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Studion BV zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod
– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
– Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Artikel. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Studion BV gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Artikel. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studion BV niet.
– Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de Koopovereenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
– de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de Koopovereenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
– de eventuele talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 5. De Koopovereenkomst
– De Koopovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
– Studion BV bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Koopovereenkomst ontbinden.
– Studion BV kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst. Indien Studion BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voor waarden te verbinden.
– Studion BV zal de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het telefoonnummer, email adres of bezoekadres van de vestiging van Studion BV waar de Klant met klachten terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
– de in artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Studion BV deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der Koopovereenkomst;

Artikel 6. Herroepingsrecht bij fysieke levering van een Artikel
– Bij de aankoop van een of meerdere Artikels die niet langs elektronische weg, maar fysiek worden geleverd, heeft de Klant de mogelijkheid de Koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Artikel door of namens de Klant.
– Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Hij zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Artikel met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Studion BV retourneren, conform de door Studion BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Kosten in geval van Herroeping en uitsluiting Herroepingsrecht
– Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
– Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Studion BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of Herroeping, terugbetalen.
– De Klant heeft niet het recht tot herroeping voor Artikels:
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die reeds door levering door de Klant worden opgeslagen;
– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8. De prijs
– Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Artikels niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
– De in het aanbod van Artikels genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9. Conformiteit
– Studion BV staat ervoor in dat de Artikels voldoen aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Levering en uitvoering
– Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Studion BV kenbaar heeft gemaakt.
– Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed worden uitgevoerd door Studion BV.

Artikel 11. Betaling
– Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan direct bij bestelling van het Artikel op het door Studion BV aangegeven bankrekeningnummer: NL94ABNA0624260410.
– De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studion BV te melden.
– In geval van wanbetaling van de Klant heeft Studion BV behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Studion BV is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in geleverde prestatie, indien dit gebrek uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen na (op)levering is gemeld door Klant aan Studion BV en pas nadat aan Studion BV een mogelijkheid en termijn tot herstel is geboden, binnen welke termijn Studion BV niet tot herstel is overgegaan. Na acht (8) dagen na (op)levering is Studion BV niet langer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde prestatie.
12.2 Studion BV is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de Koopovereenkomst, dan wel de ingebruikneming van het werk, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Studion BV.
12.3 Voor zover Studion BV aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel directe schade en is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Studion BV te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.4 Studion BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. Studion BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door Klant verstrekte informatie.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Deze Koopovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
13.2 De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) d.d. 11 april 1980 wordt uitgesloten.
13.3 Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Koopovereenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.
13.4 Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Koopovereenkomst en haar bijlagen enerzijds en een eventuele vertaling daarvan anderzijds is de Nederlandse tekst doorslaggevend.